ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Licence a obchodní podmínky

Licenční ujednání a obchodní podmínky využívání programu DOPRAVA 4K


Vlastník licence: KSH-Data s.r.o. Copyright © KSH-Data s.r.o. 2003


1. Článek


Základní ustanovení

Tyto licenční podmínky upravují základní podmínky, za kterých dodavatel KSH-Data s.r.o. (dále jako „dodavatel“) poskytuje svým objednatelům (dále jako „objednatel“) na základě smlouvy o pronájmu software (dále jen SW) licence k užívání autorských děl vytvořených dodavatelem. SW také zahrnuje dokumentaci, všechny aktualizace a doplňky k původnímu SW poskytnuté společností KSH-Data s.r.o. Nainstalováním SW vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázán(a).
 

2. Článek


Předmět smlouvy

2.1. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli úplatně v rámci smlouvy o pronájmu software:
b) oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt v rozsahu a za podmínek smlouvy o pronájmu a těchto licenčních podmínek (dále jen „licence“)
c) služby související se softwarovým produktem sjednané ve smlouvě o pronájmu software.


2.2. Tyto licenční podmínky se použijí i přímo na užívání SW – DOPRAVA 4K
2.3. Tyto licenční podmínky se přiměřeně použijí i v dalších případech, kdy mezi smluvními stranami není uzavřena smlouva o pronájmu software, ale dochází k poskytnutí autorských děl dodavatelem objednateli.
2.4. Objednatel se zavazuje dodavateli za poskytnutí plnění specifikovaného v bodě 2.1., 2.2. nebo 2.3. těchto licenčních podmínek uhradit odměnu.


3. Článek


Vlastnické právo a práva duševního vlastnictví


3.1. Softwarový produkt a jeho aktualizace dle těchto licenčních podmínek je předmětem autorskoprávní ochrany podle autorského zákona.
3.2. Dodavatel prohlašuje, že softwarový produkt a jeho případné další verze (upgrade) nemají žádné právní vady, že nejsou zatíženy právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že dodavatel je zcela oprávněn k výkonu majetkových práv k softwarovému produktu a jeho případným dalším verzím (upgrade) a uzavřít s objednatelem tuto licenční smlouvu.
3.3. Dodavatel poskytuje objednateli po dobu trvání této licenční smlouvy nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k výkonu práva softwarový produkt a jeho
případné další verze (upgrade) užít pouze za účelem definovaným v softwarovém produktu a toto oprávnění je platné po dobu platnosti předplatného na SW
produkt.
3.4. Objednatel není oprávněn softwarový produkt poskytnout žádné třetí osobě, a to ani zčásti, ani není oprávněn licenci postoupit žádné třetí osobě nebo
poskytnout podlicenci bez písemného souhlasu dodavatele.
3.5. Objednatel je oprávněn převést licenci v rámci převodu závodu nebo jeho části, jen s předchozím písemným souhlasem dodavatele.
3.6. Objednatel není oprávněn softwarový produkt jakkoli měnit, upravovat ani jej zapracovávat či spojovat s jiným autorskoprávním dílem nebo softwarem.
3.7. Objednatel nesmí provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze strojového kódu, čtení nebo jinou analýzu, odstranit žádné názvy, ochranné známky nebo obchodní názvy a informace o autorských právech.
3.8. Dodavatel ve svém SW využívá některé produkty či služby třetích stran (např. Google Maps, Obchodní rejstřík, CreditCheck a podobně). Společnost KSH-Data s.r.o. však nezodpovídá za změny či úpravy jejich funkcionality do budoucna a zároveň nezodpovídá za případné změny obchodní politiky třetích stran pro využívání těchto produktů a služeb.
3.9. Dodavatel je povinen odškodnit objednatele vůči všem nárokům třetích stran vyplývajícím z porušení autorských práv, které souvisejí s užitím softwarového produktu nebo jeho části, a to za předpokladu, že objednatel bez zbytečného odkladu informuje dodavatele o veškerých nárocích, které vyplývají z takového porušení, a současně objednatel poskytne dodavateli veškeré informace, které může dodavatel v rámci právních opatření rozumně považovat za významné, s výjimkou informací chráněných příslušnými právními předpisy nebo povinností mlčenlivosti objednatele. Dodavatel vystupuje před
soudem či v jiném podobném řízení jako vedlejší účastník a jedná ve prospěch objednatele u soudu nebo jiného orgánu v souladu s platnými předpisy
práva procesního a v rozsahu povoleném procesními předpisy. Objednatel nepřipustí žádný nárok, nebude souhlasit s dohodou o narovnání nebo neučiní žádné platby ve vztahu k takovému nároku bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.


4. Článek


Doba trvání poskytnutí a ukončení licence


4.1. Licence dle smlouvy o pronájmu software je objednateli poskytována jako časově omezená, a to na období sjednané mezi smluvními stranami. Není-li
žádné období sjednáno je licence poskytnuta na dobu neurčitou. Smlouvu je pak možno vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
4.2. V případě ukončení smlouvy je objednatel povinen přestat neprodleně softwarový produkt používat a dodavatel je oprávněn objednateli zablokovat přístup k softwarovému produktu, nebo tento produkt zcela deaktivovat.
4.3. Dodavatel může po ukončení smlouvy všechny data objednatele vymazat bez náhrady a nijak za ně nadále neodpovídá. V případě, že objednatel požaduje další data, které si nevyexportoval, nebo je není možno vyexportovat, může mu je dodavatel poskytnout, ale tato služba může být zpoplatněna. Na vydání dat po ukončení smlouvy však není žádný právní nárok.


5. Článek


Odměna a platební podmínky


5.1. Objednatel je povinen uhradit za poskytnutí licence dodavateli odměnu, a to ve výši stanovené ve smlouvě o pronájmu softwarového produktu, nebo na základě faktury vystavené dodavatelem.
5.2. Odměna je hrazena ve lhůtách stanovených smlouvou o pronájmu softwarového produktu podle počtu pronajatých licencí a rozsahu služeb/modulů
poskytovaných k užívání softwarového produktu. V případě, že není žádná lhůta sjednána, hradí se cena pronajatých licencí vždy na jeden rok předem ve lhůtě splatnosti faktur vystavených dodavatelem.
5.3. V případě poskytnutí dalších služeb ze strany dodavatele je tato cena hrazena na základě faktury vystavené dodavatelem.
5.4. Dodavatel má právo 1x za rok upravit odměny za plnění, a to buď o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen,
nebo o meziroční růst průměrné mzdy, obojí na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.
5.5. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury náleží dodavateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky delším než 30 dní, je dodavatel oprávněn přerušit přístup objednatele k softwarovému produktu a současně přestat poskytovat jakékoliv další služby, až do doby úplného zaplacení všech pohledávek včetně příslušenství. Po dobu pozastavení trvá objednateli povinnost platit odměnu za pronájem licencí. Dodavatel je také oprávněn od smlouvy odstoupit.


6. Článek


Reklamace


6.1. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že softwarový produkt bude ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména, že bude bez vad. Shodou se smlouvou se
rozumí, že softwarový produkt bude mít jakost a užitné vlastnosti ve smlouvě s objednatelem požadované a současně popisované dodavatelem.
6.2. Dodaný softwarový produkt je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určen. Následky, vzniklé použitím softwarového produktu k jiným účelům nebo jiným než stanoveným způsobem, nese v plném rozsahu objednatel a dodavatel za takové následky nenese odpovědnost.
6.3. Vady softwarového produktu, je objednatel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich projevení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
6.4. Dodavatel je povinen vady odstranit v co nejrychlejší době, přiměřené k rozsahu a závažnosti reklamované vady.
6.5. Případné záruční opravy se realizují vzdáleným přístupem prostřednictvím sítě Internet. Záruční opravu lze taktéž řešit vydáním opravného balíčku, tzv.
patch (automatická aktualizace SW). Výjimečně je možné, po dohodě obou stran, sjednat návštěvu odborného pracovníka společnosti KSH-Data s.r.o. v
prostorách objednatele. V tomto případě je však objednatel povinen uhradit cestovní náklady a náhradu času stráveného na cestě dle platného ceníku.
Společnost KSH-Data s.r.o. nehradí žádné náklady vynaložené kupujícím v souvislosti s odstraněním vady, reklamací atp. bez ohledu na to, byla-li reklamace oprávněná, či nikoliv.
6.6. V případě, že objednatel nemůže celý softwarový produkt a všechny jeho podstatné funkce z důvodu jeho vad nebo funkčnosti (například výpadku serveru) užívat déle než 48 hodin má objednatel právo na vrácení poměrné části zaplacené odměny za dobu nefunkčnosti softwarového produktu.
6.7. Vylučuje se jakýkoliv nárok objednatele na náhradu škody nebo ušlý zisk.


7. Článek


Zpracovatelská doložka – ochrana osobních údajů


7.1. Ustanovení tohoto článku se užijí v případě, že dodavatel se ocitne v postavení zpracovatele ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU)
2016/679, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“) a dochází k předávání osobních údajů třetích osob objednatelem, jakožto
správcem (dále v tomto článku jako „správce“), dodavateli, jakožto zpracovateli (dále v tomto článku jako „zpracovatel“), za účelem zpracování osobních
údajů zpracovatelem. Zpracovatel prohlašuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splňovalo všechny
požadavky GDPR a souvisejících zákonů.
7.2. Správce odpovídá za to, že osobní údaje předané zpracovateli naplňují podmínky ochrany osobních údajů a byly získány v souladu s GDPR.
7.3. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje předané mu správcem pouze za účelem plnění zakázky, a to po dobu plnění zakázky, a to pouze v
souladu s pokyny a požadavky správce.
7.4. Zpracovatel prohlašuje, že udržuje a po celou dobu zpracování bude udržovat odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě nebo zneužití.
7.5. Zpracovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří budou mít k osobním údajům přístup, jsou zpracovatelem odpovědně vybráni, byli proškoleni a seznámeni s podmínkami zpracování osobních údajů dle GDPR a jsou zavázáni mlčenlivostí.
7.6. Zpracovatel je oprávněn a správce zpracovateli dává svolení k zapojení dalších zpracovatelů osobních údajů, je-li to nutné k řádnému poskytování služeb poskytovaných zpracovatelem. V případě zapojení dalšího zpracovatele je zpracovatel povinen dodržovat podmínky dle čl. 28 GDPR.
7.7. Zpracovatel je oprávněn předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
7.8. Zpracovatel je povinen zavázat mlčenlivostí všechny osoby, které budou v rámci činnosti pro zpracovatele zpracovávat osobní údaje předané mu správcem.
7.9. Zpracovatel je povinen přijmout všechny opatření dle čl. 32 GDPR. Zpracovatel prohlašuje, že tato opatření přijal a osobní údaje jsou v případě předání
zpracovateli dostatečně chráněny.
7.10. Zpracovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování a je-li to možné, zpracovatel bude správci nápomocen při povinnosti správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů. Správce bere na vědomí, že zpracovatel nemusí mít technické možnosti vyřídit žádost o výkon práv subjektů údajů. Vyřizování těchto žádostí ze strany správce může být zpracovatelem zpoplatněno.
7.11. Zpracovatel je povinen být správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, při zohlednění povahy informací, které má zpracovatel k dispozici.
7.12. Zpracovatel je povinen osobní údaje předané mu správcem vymazat nebo je vrátit správci a vymazat existující kopie na základě písemného rozhodnutí
správce doručeného nebo v případě ukončení zakázky. Toto ustanovení se neuplatní, pokud je zpracovatel povinen si osobní údaje ponechat na základě zákonných ustanovení.
7.13. Zpracovatel je povinen poskytnou správci na základě jeho požadavku informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění povinnosti stanovaných v čl. 28 GDPR a je povinen přispět k provedení auditu ve smyslu čl. 27, odst. 3, písm. h) GDPR.


8. Článek


Ochrana osobních údajů


8.1. Tento článek se použije v případě, že dodavatel bude zpracovávat přímo osobní údaje objednatelem nebo jiných subjektů údajů z pozice správce ve smyslu GDPR.
8.2. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány výlučně pro účely poskytování služby softwarového produktu.
8.3. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy a poskytování požadované služby. Pokud by subjekt údajů nechtěl osobní údaje poskytnout, nemohla by smlouva být uzavřena nebo by nemusely být funkční všechny funkcionality softwarového produktu.
8.4. Osobní údaje budou dodavatelem zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a 10 let po jejím ukončení jako důkaz proti právním nárokům a údaje,
které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.
8.5. K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci dodavatele a externí zpracovatelé ve smyslu bodu 7.6.
těchto licenčních podmínek.
8.6. Osobní údaje budou předávány do třetí země, nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
8.7. Subjekt údajů může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


9. Článek


Závěrečná ustanovení


9.1. Objednatel a dodavatel jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby své případné spory vyplývající z jejich vztahů vyřešily smírnou cestou.
9.2. Veškeré dodávky software nebo jiných autorských děl či poskytování jiných služeb dodavatelem objednateli se řídí ujednáními těchto licenčních podmínek.
9.3. V případě, že dodavatel software poskytuje na základě podlicence, řídí se poskytování licencí i licenčními podmínkami původního poskytovatele licence.
9.4. Veškeré vztahy vzniklé na základě těchto licenčních podmínek se řídi právním řádem České republiky a veškeré spory budou rozhodovány soudy v České republice, a to konkrétně obecným soudem dodavatele.
9.5. Je-li těmito podmínkami k platnosti nějakého jednání požadována písemná forma, je tato forma naplněna i v případě emailu. Toto se nedotýká přímé změny písemné smlouvy, která musí být provedena písemným číslovaným dodatkem.
9.6. Dodavatel výslovně vylučuje užití obchodních, licenčních nebo jiných podmínek objednatele či obchodních zvyklostí.
9.7. Tyto licenční podmínky jsou platné okamžikem jejích zveřejnění na internetových stránkách www.kshdata.cz, popřípadě zveřejněním formou
vyvěšení v provozovně dodavatele. Dodavatel může znění těchto licenčních podmínek kdykoliv jednostranně změnit. Nové znění licenčních podmínek
je účinné okamžikem zveřejnění na stránkách www.kshdata.cz
9.8. Tyto licenční podmínky nahrazují všechny licenční podmínky vydané dříve.
9.9. Tím, že objednatel vstoupí do smluvního vztahu s dodavatelem, prohlašuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s dodavatelem a s obchodními podmínkami dodavatele se podrobně seznámil, podrobně je s dodavatelem projednal a souhlasí s nimi.
9.10. Změna okolností anebo nemožnosti plnění na straně jedné ze smluvních stran není důvodem k ukončení smlouvy.
9.11. V případě rozporu ustanovení mezi uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami, má přednost ustanovení uzavřené smlouvy.


Společnost: KSH-Data s.r.o.
Se sídlem: Šumbarská 337/45, Dolní Suchá, 735 64 Havířov
IČO: 25286030
Zastoupená: Danielem Matuškem, jednatelem společnosti
 

Soubor ve formátu application/pdf

Licenční ujednání a obchodní podmínky využívání programu DOPRAVA 4K

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 56KB | Počet stažení: 165x

Přehled dalších článků | Autor: Dooffy Design | Počet přečtení: 1605x


Pár slov o nás


Společnost KSH-Data je českou softwarovou firmou. Od vzniku firmy jsme se zabývali vývojem software z oblasti plánování a řízení výroby, dopravním software či zakázkovým software. S rostoucím počtem instalací našeho software jsme koncem devadesátých let utlumili hardwarové aktivity a posílili jsme vývojové kapacity. V této době jsme se zabývali vývojem a prodejem systému Doprava 2000, který se stal významným systémem v této kategorii produktů na trhu (prodány stovky instalací). V roce 2023 přicházíme s novou verzí programu Doprava 4K včetně mobilní aplikace.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

KSH-Data s.r.o.
Šumbarská 337/45, Havířov - 735 64

+420 465 322 181
+420 465 323 258
info@ksh-data.cz

Telefonická podpora (hotline):
pondělí:        9:30 – 12:15, 12:45 – 16:00
úterý-pátek:  8:00 – 12:15, 12:45 – 16:00

 

Demoverze programu Doprava 4K

Další informace